Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała

o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej,

które odbędą się w Dużej Sali Urzędu Miejskiego w Białej

w następujących terminach:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 900

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

w dniu 7 listopada 2016 r. o godz.1300

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

w dniu 8 listopada 2016 r. o godz.900

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie.

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.;

  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028;

  3. ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.;

  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;

  5. ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej;

  6. zmian Statutu Gminy Biała;

 6. Informacja na temat sprzedaży mienia Gminy Biała za III kwartały 2016 r. / temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie.

 

Przewodniczący

Komisji Stałych Rady