Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 01/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa usługi:

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – 1) - wypełniony w całości.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – do wglądu; Wniosek CEIDG - 1 dostępny jest w Referacie Finansowym (pok. nr 16, II piętro), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na platformie ePUAP.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem że wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, a został złożony:

 • w Urzędzie - organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności wniosku.

Tryb odwoławczy:

Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami).

Informacje dodatkowe:

 1. Wniosek o wpis do CEIDG  można złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłać listem poleconym. Wniosek wysłany listem, poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 2. Wniosek może być też przesłany elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
 3. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 4. Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem, potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
 5. W przypadku składania wniosku za pomocą formularza elektronicznego (w sposób o którym mowa w pkt. 3) potwierdzenie złożenia wniosku system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek CEIDG-1.pdf

Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg