Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 02/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Nazwa usługi:

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Miejsce załatwienia sprawy:

 Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 


 

Wymagane dokumenty:

 1.  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG – 1) - wypełniony w odpowiednich częściach.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – do wglądu; Wniosek CEIDG - 1 dostępny jest w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 16), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na platformie ePUAP.

  Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem że wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, a został złożony: 

 • w Urzędzie - organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 • elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności wniosku.

  Tryb odwoławczy:

 • Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formędokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.


  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami).


  Informacje dodatkowe:

 • Przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, które podlegają wpisowi do CEIDG.
 • Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG  można złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłać listem poleconym. Wniosek wysłany listem, poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
 • Wniosek może być też przesłany elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
 • Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem, potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
 • W przypadku składania wniosku za pomocą formularza elektronicznego (w sposób, o którym mowa w pkt. 3) potwierdzenie złożenia wniosku system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej.

  Pliki do pobrania:

  PDFWniosek CEIDG-1.pdf

  Wniosek najłatwiej wypełnisz i złożysz na stronie www.biznes.gov.pl/ceidg