Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 10/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

Nazwa usługi:

 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 16) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej

Opłaty:

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy:

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego doręczenia do Urzędu


Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XXIX.327.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 
  • Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora stanowiący załącznik do uchwały nr 4889/2014 Zarządu Województwa Opolskiego

Informacje dodatkowe:

Głównym celem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest budowanie przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Działania te są realizowane przez wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych. 

Uprawnione do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są: 

  • rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do 18 lat, tj. małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi zamieszkujące na terenie województwa opolskiego 
  • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim

Pliki do pobrania:

PDFWniosek 10FN.DG.pdf