Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 07/FN.DG - WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Nazwa usługi:

 WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 16, II piętro) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak: 

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł; 
  • pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 zł
  • pow. 18% zawartości alkoholu – 175,00 zł.

 Opłatę należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała: BS Biała Nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002


Termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.


Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) tut. Urzędu.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257), 
  • Uchwała Nr VI/64/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 63, poz. 1199), 
  • Uchwała Nr XXVIII/317/01 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 82, poz. 661), - Uchwała Nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 11, poz. 114).

Informacje dodatkowe:

Z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą wystąpić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni.


Pliki do pobrania:

DOCWniosek 07/FN.DG.doc
PDFWniosek 07FN.DG.pdf