Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 08/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

 


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 16, II piętro) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

 


Opłaty:

Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 1. 525 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ci, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 10), lub na rachunek bankowy Gminy Biała: BS Biała Nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  Termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.


Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) tut. Urzędu.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami), 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.  z 2017, poz.1257), 
 • Uchwała Nr VI/64/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 63, poz. 1199), 
 • Uchwała Nr XXVIII/317/01 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 82, poz. 661),
 • Uchwała Nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 11, poz. 114).

Informacje dodatkowe:

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą wystąpić przedsiębiorcy, których działalność polega na organizacji przyjęć. Zezwolenia mogą być wydawane na okres do dwóch lat.


Pliki do pobrania:

DOCwniosek 08/FN.DG.doc
PDFWniosek 08FN.DG.pdf