Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)

Nazwa usługi:

POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)

 


Miejsce załatwienia sprawy:

 Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 


Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia poświadczającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej lub w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16).

 


Opłaty:

- od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała nr: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz czego opłata dotyczy).

 


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenie wydawane jest „od ręki” przy zgłoszeniu.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej.

 


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ); -Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami); - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz.1808 ze zmianami); - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

 


Informacje dodatkowe:

Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej wydawane są tylko tym osobom, które zakończyły wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG – www.firma.gov.pl (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez sam tylko podgląd lub wydruk, który nie wymaga podpisu.

 


Pliki do pobrania:

DOCWniosek do karty 05/FN.DG.doc
PDFWniosek do karty 05/FN.DG.pdf