Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 09/FN.DG - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Nazwa usługi:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia;

2. Dowód dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do wglądu

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej ( II piętro pokój nr 16) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


Opłaty:

- od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała:

BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
(należy podać: imię, nazwisko, adres oraz czego opłata dotyczy).


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenie wydawane jest „od ręki” przy zgłoszeniu


Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej. Odwołanie należy
składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) Urzędu Miejskiego  Białej.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. Poz. 1827 ze zmianami)


Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.

Dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty jest pokwitowanie wpłaty otrzymane w kasie tut. Urzędu albo potwierdzenie dokonania przelewu. Dowodem takim może być również zaświadczenie, które wydaje się na żądanie strony. Zaświadczenie takie stanowi urzędowe potwierdzenie faktu dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Pliki do pobrania:

DOCwniosek 09/FN.DG.doc
PDFwniosek 09/FN.DG.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Monika Nowak
 • opublikowano:
  08-11-2016 13:36
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 10:22
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 981
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl