Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 01/GN - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ

Nazwa usługi: NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Ustalenie numerów porządkowych

  1. wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:
  • załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy;

  • załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy dla których mają być ustalone numery porządkowe:

Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5


Opłaty:

Nie pobiera się opłaty o nadaniu numeru porządkowego.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po okazaniu kompletu dokumentów. W sprawach wymagających wyjaśnień i szczególnie skomplikowanych do 7 dni.


Tryb odwoławczy:

Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. W przypadku wydawania zaświadczeń na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 mają 1989 roku -Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2101 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096.)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1044 z późn. zm.)


Informacje dodatkowe:

Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego. Podanie o nadanie numeru porządkowego wraz z załącznikami składa się w sekretariacie- pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5- na parterze

Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. O nadaniu numeru zawiadamia się urząd statystyczny, wydział geodezji starostwa powiatowego oraz referat spraw obywatelskich. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, należy umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę z numerem. Na tabliczce powinna być podana nazwa ulicy lub nazwa miejscowości, gdy w miejscowości nie ma nazw ulic.

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być utrzymana w należytym stanie.

Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.


Pliki do pobrania: