Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUG Nr 02/GN


Nazwa usługi: ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. podanie (wniosek) właściciela, współwłaścicieli, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych o zatwierdzenie podziału nieruchomości do Burmistrza Białej
 2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku:
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości- odpis z księgi wieczystej w oryginale lub potwierdzone kserokopie aktu notarialnego
 • umowy nabycia nieruchomości od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciela, potwierdzona kserokopia postanowienia o nabyciu spadku po osobie ujawnionej w księdze wieczystej lub też inne dokumenty, z którymi związane są skutki stwierdzenia albo potwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości.
 • wypis z katastru nieruchomości i kopie mapy katastralnej obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązująca w dniu złożenia wniosku, w przypadku, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt.2
 • pozwolenie, o którym mowa w art.96 ust.1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem przypadków, gdy podział nieruchomości ma być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego w warunkach art.95 ustawy
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości- w oryginale lub potwierdzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kserokopia dokumentu
 • wykaz zmian gruntowych- w oryginale
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej - w oryginale
 • mapa z projektem podziału w 4 egzemplarzach- w oryginale

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5

Wszystkie dokumenty geodezyjne stanowiące załączniki do wniosku sporządzają geodeci uprawnieni na zlecenie osoby zainteresowanej podziałem działki.


Opłaty:

Nie pobiera się.


Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu -pokój nr 13 I piętro


Podstawa prawna:

 • Artykuły od 92 do 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (Dz. U.2004 roku Nr 268 poz. 2663)


Informacje dodatkowe:

Czynności administracyjne są wykonywane bezpłatnie.

Czynności technicznych dokonują geodeci uprawnieni do wykonania takich robót - na zlecenie wnioskodawcy – odpłatnie

Całość dokumentacji (wniosek wraz z załącznikami) składa się w sekretariacie- pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5 urzędu


DOCXWniosek w sprawie podziału nieruchomości.docx

Metryczka
 • opublikowano:
  09-11-2016 10:36
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  27-02-2020 10:30
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 1251
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl