Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 05/GN - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE

Nazwa usługi:

WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE


Miejsce załatwienia sprawy:
Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. podanie (wniosek) o wydzierżawienie gruntu wraz ze wskazaniem celu na jaki ma być wydzierżawiona
  2. załącznik do wniosku- fragment mapy z zaznaczoną działką gruntu.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5


Opłaty:
Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załączników. Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do 30 września każdego roku. Wyjściową stawkę czynszu w decytonach pszenicy ustala Burmistrz Białej w zarządzeniu. Czynsz w równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, przyjmując do przeliczeń średnią krajowa cenę skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, płatny jest w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury


Termin załatwienia sprawy:
Zawarcie umowy dzierżawy w terminie do 60 dni. W przypadku negatywnego załatwienia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o odmowie wydzierżawienia działki.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje. Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 późn. zm.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.183.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała, zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XI.100.205 z dnia 25 listopada 2015 roku oraz zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Białej NR XXXII.331.2018 z dnia 14 września 2018 roku


Informacje dodatkowe:
Podanie o wydzierżawienie składa się w sekretariacie – pokój nr 13 bądź bezpośrednio w pokoju nr 5 na parterze urzędu