Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 07/GN - PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Nazwa usługi:

PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy:

Dawid Scholz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5 - parter, tel. 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. podanie (wniosek) wszystkich współużytkowników wieczystych o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
 2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosków - dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej w oryginale  (wystarczy jeden dla wszystkich wnioskodawców) oraz odpisy z księgi wieczystej lokalowej                 
 • kserokopie aktu notarialnego
 • umowy oddania nieruchomości we współużytkowanie  wieczyste 
 1. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej w oryginale- na każde podanie

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5


Opłaty:
Imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł- wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr10) lub na numer rachunku bankowego: Gminy Biała w BS Biała 29890300022001000020200002 (należy podać: imię, nazwisko adres oraz za co wnoszona jest opłata. Przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości jest odpłatne. Opłatę za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przez wszystkich współużytkowników wieczystych, wnioskodawcy otrzymują pocztą na adres podany we wniosku lub odbierają osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję o przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości. Wydawana jest jedna decyzja dla wszystkich użytkowników wieczystych.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej przysługuje stronom nie zadowolonym z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pokój nr 13 – I piętro


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:
Przekształcenie przysługuje:

 • osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005 r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym
 • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo współużytkowania wieczystego i ich następcom prawnym. Przepisy w/w ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo współużytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13.10.2005 tj. po dniu wejścia w życie ustawy.
 • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj.13.10.2005 r właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.
 • Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 roku, niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

Inne informacje:

 • W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art.2 ust.1 ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.2

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie.
W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

 • Bonifikaty w wysokości 80% i 90% są udzielane zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/223.2012 z dnia 30 listopada 2012 roku