Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 02/GKZP - POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nazwa usługi:

POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Miejsce  załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Od strony:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 2. .Wstępny projekt podziału przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej. Pozyskiwane przez Urząd:
  -opinia bądź zezwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu – w przypadku podziału nieruchomości objętej ochroną konserwatorską.  Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.

Opłaty:

 Zwolnione z opłaty skarbowej – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit.”h” ustawy o opłacie skarbowej


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje na wydanie postanowienia maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku zaistnienia obowiązku pozyskania przez Urząd opinii lub zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich dokumentów . Odbiór postanowienia – osobiście w pokoju nr 2 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres.


Tryb odwoławczy:

Od wydanego postanowienia Burmistrza Białej przysługuje stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, prawo  wniesienia zażalenia, w terminie 7-miu dni od daty jego otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Białej


Podstawa prawna:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 9 grudnia 2004r. Nr 261 poz. 2603 ),
 2. Rozporządzenie Rady ministrów z 7 grudnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663 )
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
 6. Uchwała Nr XXV/284/2009 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 26  października 2009r., Nr 87, poz.1282
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr II.23.2011 z dnia 10 lutego 2011r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 kwietnia 2011r., Nr 33, poz. 420.
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/314/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2006r., Nr 54, poz. 1682,
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/315/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rostkowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr 55, poz. 1709,
 10. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/316/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solec, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 55 z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr 55, poz.1710,
 11. Uchwała rady Miejskiej w Białej Nr XXX/317/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23 sierpnia 2006r. Nr 56, poz. 1732.
 12. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/409/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-GostomiaSolec,
 13. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/410/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice,
 14. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/411/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec PolskiRostkowice-Wilków.

Informacje dodatkowe:

W przypadku podziału nieruchomości na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – podziału dokonuje się zgodnie z art. 94 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 02/GKZP.pdfPDF