Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 03/GKZP WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nazwa usługi:

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością, o której mowa we wniosku.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok. nr 2, lub też na stronie internetowej Urzędu.

  Opłaty:

 4. za wypis: a) do 5 stron – 30 zł., b) powyżej 5 stron – 50 zł.
 5. za wyrys: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł., b) nie więcej niż – 200 zł.
 6. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (Ip. pokój nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Biała: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.


  Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak w większości przypadków wypis i wyrys wydawany jest w ciągu 4 – 5 dni Odbiór: osobiście w pok. nr 2, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dn.09.09.2000r.o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r.poz. 1635).
 3. Uchwała Nr XXV/284/2009 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 26  października 2009r., Nr 87, poz. 1282
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr III.23.2011 z dnia 10 lutego 2011r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik,opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 kwietnia 2011r. Nr 33, poz. 420
 5. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/314/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2006r., Nr 54, poz. 1682,
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/315/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rostkowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr 55, poz. 1709,
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/316/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solec, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 55 z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr 55, poz.1710,
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXX/317/06 z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23 sierpnia 2006r. Nr 56, poz. 1732,    
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/409/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-GostomiaSolec,
 10. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/410/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice,
 11. Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVII/411/10 z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec PolskiRostkowice-Wilków.

 


Informacje dodatkowe:

Gmina Biała posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jak wyżej.

 


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 03/GKZP.pdf