Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 04/GKZP - WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”

Nazwa usługi:

WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  2. Kopia  mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną działką, o której mowa we wniosku.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok. nr 2 lub też na stronie internetowej Urzędu.

Opłaty:

  • za wypis: a) do 5 stron – 30 zł., b) powyżej 5 stron – 50 zł.
  • za wyrys: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł., b) nie więcej niż – 200 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Biała: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu, jednak w większości przypadków sprawa załatwiana jest w terminie do 14 dni.O terminie odbioru wypisu i wyrysu wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku lub telefonicznie. Odbiór wypisu i wyrysu – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm. )
  2. Ustawa z dnia 09-09-2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r.,Nr 225, poz. 1635)

Informacje dodatkowe:

„Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała” nie jest aktem prawa miejscowego.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 04/GKZP.pdfPDF