Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 21/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Nazwa usługi:
PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 
Monika Miczka – Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa
pokój nr 2 – parter,  tel. (77)4388556
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30  -  14:00


Wymagane dokumenty: 

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. Kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

  Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego ( pokój nr 2 ). 


Opłaty:
Nie pobiera się


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków decyzja jest wydawana w ciągu 10 – 14 dni

Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych.


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Białej.


Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (D. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.  zm.)
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 r. poz. 1328 )
 4. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  (M.  P. z 2019 r. poz. 402 )

Informacje dodatkowe:

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym  i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc