Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 07/GKZP - WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Nazwa usługi:

WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
pokój nr 2 – parter,  tel. 77 4388556


Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek,
  2.  Do wniosku należy załączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.                                                                                           Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

2) oświadczenie o:

  1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

2) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Wniosek oraz harmonogram robót dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój nr 2).


Opłaty:

Opłata za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała– ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zgodnie z uchwałą Nr X.123.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 4088), i wynosi:

1. 1. Za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, określa się następujące stawki opłat za każdy rozpoczęty dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 2,50 zł,

3) przy zajęciu  jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 5,00 zł,

4) za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i pieszojezdnych - 2,00 zł,

5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze, rów, itp.) - 1,00 zł.

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związanego z umieszczeniem w nim urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za jeden dzień.

2. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat  za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym oraz obiekcie inżynierskim infrastruktury telekomunikacyjnej - 15,00 zł,

2) w pasie drogowym innej infrastruktury niż telekomunikacyjna - 15,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim innej infrastruktury niż telekomunikacyjna (przepusty, mosty) - 100,00 zł.

2. Stawki opłat określone w pkt. 3.1 obejmują każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej, w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następujące stawki opłat za 1 m² zajęcia:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,40 zł,

2) reklamy - 1,50 zł.

4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej, na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt  1-3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m² zajęcia:

1) pod tymczasowe stoiska handlowe i usługowe - 1,00 zł

2) pod ogródki konsumpcyjne i inne - 0,10 zł.

Opłaty dokonuje się w kasie tut. Urzędu ( I piętro pok. nr 10 ) lub na konto w BS Biała nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.


Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni.

Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych.


Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Białej.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm. ).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. z 2016 poz. 1264).
  • Uchwała Nr X.123.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 4088)

Informacje dodatkowe:

1.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.

2.W zezwoleniu określa się m. in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

3.Za zajęcie pasa drogowego:

a)bez zezwolenia

b)z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu

o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.


Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.doc