Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 08/GKZP - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Nazwa usługi:

 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydania zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej, załączając:
 2. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierającym:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,
 4. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 5. informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 6. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 7. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 8. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 9. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,
 10. opinie: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego,
 11. .Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wniosek dostępny w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok. nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu

Opłaty:

 • za wydane zezwolenia – 82 zł Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Biała: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia – w przypadku prawidłowo złożonego wniosku i dołączenia  wskazanych ustawą dokumentów, Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej


Tryb odwoławczy:

Od wydanego zezwolenia, organizatorowi imprezy masowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Białej. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 504)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Informacje dodatkowe:

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzyskania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz – zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 08/GKZP.pdfPDF