Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 20/GKZP - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nazwa usługi:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Elwira Gaier– podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój nr 1a – parter, telefon: /77/ 438 85 59
godziny pracy :
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00 


Wymagane dokumenty:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DO-1/.
Wzór formularza dostępny  jest na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 1a – parter Urzędu Miejskiego.


Opłaty:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zdeklarowanej w deklaracji, uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Białej /I piętro pok. nr 10/, przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała /B.S. W Białej nr 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013/ lub u inkasenta.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty . W przypadku zmiany deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.


Termin załatwienia sprawy:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Białej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku nie złożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Białej określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych  (parter, pokój nr 1a) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. poz. 1399/
  • Uchwała Nr IV.45.2019 Rady  Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała  /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz 586/
  • Uchwała Nr VIII.67.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne  /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 1441/;
  • Uchwała Nr XXII.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 823/;
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.900 ze zmianami)

Informacje dodatkowe:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać za dłuższy czas do przodu.