Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 10/GKZP - WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Norbert Ofiera – Inspektor d/s Ochrony Środowiska pokój nr 1a – parter, tel. (077) 4388557
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

W Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2)  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
3)  zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4)  nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
-   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
-   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6)  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9)  projekt planu:
-   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
-   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12) pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13) dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.


Opłaty:

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wys. 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. Opłatę za usunięcie krzewów ustala się na podstawie usunięcia jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 z


Termin załatwienia sprawy:

  • - niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie dłużej niż 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19a, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827)


Informacje dodatkowe:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Biała (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu) wydaje Starosta Prudnicki.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

W przypadku, o którym mowa w pkt 4, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Białej, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

a) nazwy gatunku drzewa;

b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości

drzewo:

- posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

- nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

8) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu  cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;


Pliki do pobrania:

DOCWniosek na wycięcie drzew i krzewów.doc

DOCZgłoszenie zamiaru wycinki drzew.doc