Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG Nr 14/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW

Nazwa usługi:

ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 2 – parter, tel. 774388556
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

Od wnioskodawcy:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.

Opłaty:

Opłata skarbowa - 17 zł., od każdego egzemplarza zaświadczenia Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Biała: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku.
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się z opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni. Odbiór zaświadczenia – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia), stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm. )

Informacje dodatkowe:

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w sekretariacie Urzędu, pok. Nr 13, I piętro lub w pokoju nr 2 – parter.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek do karty 14/GKZP.pdf