Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała

Na podstawie art .18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art 6k ust 1 pkt 1oraz art 6j ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje :
 

 

 

§ 1. 1. Ustala się , że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Biała od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednich stawek wskazanych w § 2.

 

 

 

§ 2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi:

 

1) w sposób selektywny, w wysokości 13,00 złotych od osoby miesięcznie;
2) w sposób nieselektywny, w wysokości 22,00 złotych od osoby miesięcznie.
 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI.38.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała.

 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

 

 

 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

 

PDF   Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf