Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
 

§ 1. W uchwale nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1190, z 2013 r. poz. 253, z 2014 r. poz. 2073 i z 2015 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zamiany:

 

1) w § 51 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.  Pracownik Urzędu sporządza z każdej sesji Rady protokół, który jest urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad.2. Przebieg sesji Rady jest również nagrywany za pomocą urządzeń audiowizualnych i nagranie to udostępniane jest na stronie internetowej Gminy.”;
2) w § 84 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4.  Przebieg posiedzenia komisji jest nagrywany za pomocą urządzeń audiowizualnych.5. Nagranie to jest informacją publiczną, jest materiałem ułatwiającym sporządzenie protokołu posiedzenia komisji, będącego urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad.”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

 

PDF   Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała.pdf