Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, zm. z 2015 r. poz. 1893) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016 r., poz. 224 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII.110.2015 Rady Miejskiejw Białej z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIII.117.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26.02.2016 r., punkt V otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok.pdf