Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579) i art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 r., poz. 378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII.69.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego, § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Do reprezentowania Gminy Biała w Stowarzyszeniu deleguje się Burmistrza Białej.”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego.pdf