Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579) oraz § 55 ust.2 pkt. 3 Statutu Gminy Biała przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Białej nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.1190, z 2013 r. poz.253, z 2014 r. poz.2073 i z 2015 r. poz. 2170) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Białej popiera apel Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic gmin i miast i nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1134) w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice ( §1 pkt 2b rozporządzenia).
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się:
1) Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów;
2) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
3) Związkowi Gmin Śląska Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.pdf