Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211, art. 222 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 57.000,00 zł
1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł
a) rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 7.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 7.000,00 zł,
2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł 
3) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.100,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.100,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.100,00 zł 
b) rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.900,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 7.900,00 zł
4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł
a) rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000,00 zł 

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 57.000,00 zł
1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 7.000,00 zł
a) rozdział 75023 - Urzędy gmin o kwotę 7.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł,
2) Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 40.000,00 zł
a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 40.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.000,00 zł 
3) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 zł 

§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok.pdf