Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.), art. 211, art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 6.341,00 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.341,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 303,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 303,00 zł§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 303,00 zł


b) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 6.038,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 6.038,00 zł§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 6.038,00 zł

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 56.607,00 zł
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł
a) rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł

3) Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.607,00 zł
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie 1.607,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.607,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.607,00 zł, w tym:


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.607,00 zł 

4) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł
a) rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 62.948,00 zł
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł, w tym:


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł 

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł
a) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym:


a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł,


3) Dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.607,00 zł
a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie 1.607,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 1.607,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.607,00 zł, w tym:


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.607,00 zł 

4) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.341,00 zł
a) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 303,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 303,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 303,00 zł, w tym:


a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 303,00 zł 

b) rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 6.038,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 6.038,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.038,00 zł
5) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł
a) rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000,00 zł 


§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetu 38.426.164,24 zł.
2) Plan przychodów budżetu 2.370.056,00 zł.
co daje razem kwotę 40.796.220,24 zł.


3) Plan wydatków budżetu 39.645.480,24 zł.
4) Plan rozchodów budżetu 1.150.740,00 zł.
co daje razem kwotę 40.796.220,24 zł.


§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf