Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10 00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na posiedzeniach komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu listopadzie 2016 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ;

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. ;

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 -2028 ;

  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028;

  5. uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 ;

  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. ;

  7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

  8. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso;

  9. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021;

  10. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020

  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała;

  12. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie.

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden