Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wykaz przedsięwzięć Gminy Biała na lata 2016-2019 pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.407.2016.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.407.2016.pdf