Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.), art. 211, art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 110,04 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 110,04 zł
a) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 110,04 zł
- dochody bieżące o kwotę 110,04 zł§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 110,04 zł2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 18.110,04 zł
1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 zł 


2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 13.110,04 zł
a) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 13.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.000,00 zł
b) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 110,04 zł
- wydatki bieżące o kwotę 110,04 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2,16 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2,16 zł 
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 107,88 zł3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 18.000,00 zł
1) Dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 13.000,00 zł
a) rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 13.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000,00 zł 


§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetu 38.531.868,28 zł.
2) Plan przychodów budżetu 2.370.056,00 zł.
co daje razem kwotę 40.901.924,28 zł.


3) Plan wydatków budżetu 39.751.184,28 zł.
4) Plan rozchodów budżetu 1.150.740,00 zł.
co daje razem kwotę 40.901.924,28 zł.


§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf