Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 538.785,00 zł
1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 11.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 11.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 11.000,00 zł
b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 44.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.000,00 zł- dochody majątkowe o kwotę 39.000,00 zł
w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 39.000,00 zł
2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 134.000,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 9.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000,00 zł

w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 7.000,00 zł
b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 125.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 125.000,00 zł
w § 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w oraz i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 125.000,00 zł
3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 250.225,00 zł
a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 191.200,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 191.200,00 zł
w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 120.000,00 zł

w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00 zł,

w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.200,00 zł
c) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 5.025,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.025,00 zł
w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00 zł

w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3.000,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 25,00 zł
d) w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 50.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł
w § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł
4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.290,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 200,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 200,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 110,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 80,00 zł
b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 18.620,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 18.620,00 zł
w § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3.600,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł

w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł
c) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 20,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł
d) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 17.420,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 17.420,00 zł
w § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 zł

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 400,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 11.000,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł
e) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 10,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 10,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10,00 zł
f) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 20,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł
g) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł
5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20,00 zł
a) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 20,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20,00 zł
9) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.250,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 62.250,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 62.250,00 zł
w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 60.000,00 zł

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł

w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 250,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 280.837,00 zł
1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 24.462,00 zł
a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 24.462,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 24.462,00 zł
w § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 24.462,00 zł
2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł
3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 254.375,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 254.375,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 254.375,00 zł
w § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w oraz i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 125.000,00 zł

w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 129.375,00 zł
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 377.298,00 zł
1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 125.000,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 125.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 125.000,00 zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 125.000,00 zł
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.048,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.130,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.130,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.130,00 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.130,00 zł

b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 15.738,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 15.738,00 zł w tym:
dotacja na zadania bieżące o kwotę 15.738,00 zł
c) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 2.180,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.180,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.180,00 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.180,00 zł

d) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 17.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.000,00 zł


2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000,00 zł
a) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł,


3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.250,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 62.250,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 62.250,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 62.250,00 zł w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 62.250,00 zł


4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000,00 zł
a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 150.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w tym:

dotacja na zadania bieżące o kwotę 150.000,00 zł
4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 857.350,00 zł
1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 599.975,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 599.975,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 599.975,00 zł2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 254.375,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 254.375,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 254.375,00 zł3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł
a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł,


5. Zmniejsza siębudżet po stronie przychodów o kwotę 430.000,00 zł
w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 430.000,00 zł


6. Zwiększa siębudżet po stronie rozchodów o kwotę 308.000,00 zł
w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 308.000,00 zł


§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetu 38.785.710,28 zł
2. Plan przychodów budżetu 1.940.056,00 zł
co daje razem kwotę 40.725.766,28 zł


3. Plan wydatków budżetu 39.267.026,28 zł
4. Plan rozchodów budżetu 1.458.740,00 zł
co daje razem kwotę 40.725.766,28 zł


§ 3.  W uchwale Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 481.316,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

2) § 5 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1.   Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.940.056,00 zł.2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.458.740,00 zł.”;

3) załącznik nr 5  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 8  do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r..pdf

PDFZalacznik1 XX.189.2016.pdf

PDFZalacznik2 XX.189.2016.pdf