Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. W celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” zaciąga się pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Opolu do wysokości 883.753,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) w latach:1) 2016 r. kwota 50.753,00 zł;2) 2017 r. kwota 833.000,00 zł.”;

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Biała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z.pdf