Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz.1870 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany
1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028.pdf

PDFZalacznik1 XX.190.2016.pdf

PDFZalacznik2 XX.190.2016.pdf