Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016r., poz. 1943 )

§ 1.  Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w placówkach niepublicznych, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Biała.
§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Biała, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Biała dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Biała dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Biała dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego nie spełniające wymagań określonych w w ust. 3, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Biała dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, jeżeli spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi, nie spełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacja dla placówek niepublicznych, jest równa wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała.
8. Niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała.

§ 3. W przypadku braku na terenie gminy placówki tego samego typu i rodzaju jak wymienione w §2 ust. 2-4 i 6, prowadzonej przez Gminę Biała, kwotę dotacji określa się w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla placówek publicznych tego samego typu i rodzaju, w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ustawy o systemie oświaty.
§ 4.   Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Biała w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Biała.
§ 5. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe o których mowa w § 2 i 4, zawierający planowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacji, o której mowa w § 1 jest wielkością roczną, która jest przekazywana w 12 miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wnioskodawcy, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia .
3. W terminie do 10 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca niepubliczną placówkę oświatową przekazuje do Urzędu Miejskiego w Białej informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który ma być udzielona dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Osoba prowadząca niepubliczną placówkę sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
5. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.

§ 6. 1. Podmiot dotowany sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji i rodzaju poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
2. Rozliczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 osoba prowadząca podmiot dotowany przedkłada do Urzędu Miejskiego w Białej w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego, a w przypadku gdy kończy swoją działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej raty dotacji.
3. Organ dotujący ma prawo zażądać wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących złożonych rozliczeń.
4. Organ dotujący dokona w terminie do 31 stycznia następnego roku w oparciu o dane z informacji określonej w ust. 2 i 3 zatwierdzenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły można rozliczyć wydatkami w roku jej wypłacenia albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły, w którym się należała.
§ 8. Dotacje w części nie wykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870).
§ 9. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji może podlegać kontroli, zgodnie z art. 90 ust. 3d – 3g ustawy o systemie oświaty.
2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej na podstawie upoważnienia Burmistrza Białej.
3. Kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej daną placówkę.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2015r. poz. 2722).
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wy.pdf