Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. i uchwalą Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
20)  Jan Smiatek - na terenie sołectwa Olbrachcice;”;

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

 

PDF   Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf