Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanychw perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i poz. 1579), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Biała do partnerstwa i wspólnej realizacji przygotowanego przez 16 Partnerów:
1) Powiat Nyski;
2) Powiat Głubczycki;
3) Powiat Prudnicki;
4) Gminę Branice;
5) Gminę Głubczyce;
6) Gminę Prudnik;
7) Gminę Biała;
8) Gminę Lubrza;
9) Gminę Paczków;
10) Gminę Głuchołazy;
11) Gminę Pakosławice;
12) Gminę Nysa;
13) Gminę Korfantów;
14) Gminę Otmuchów;
15) Gminę Skoroszyce;
16) Gminę Grodków;
projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie III. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
3. Projekt ma na celu wspólne przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin i powiatów wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej.
2. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Burmistrza Białej pełnomocnictwa na pełnienie przez Powiat Nyski funkcji Lidera Partnerstwa i reprezentowania Gminy Biała wobec osób trzecich w działaniach związanychz realizacją projektu.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 2 ust. 2 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w r.pdf