Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Na podstawie art. 14 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, uchwalonego uchwałą nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2009 r. nr 87, poz. 1282), zwanej dalej zmianą planu.
2. Granice obszarów objętych zmianą planu określają załączniki do uchwały nr 1, nr 2, nr 3.

§ 2. Zakres zmiany planu obejmuje wymagania art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym i dotyczy obszarów oznaczonych na załącznikach graficznych do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.pdf (4,30MB)

PDFZalacznik1 XX.198.2016.pdf (1,39MB)

PDFZalacznik2 XX.198.2016.pdf (1,51MB)

PDFZalacznik3 XX.198.2016.pdf (1,14MB)