Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.

Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz. 1190, z 2013 r. poz. 2531, z 2014r. poz.2073, z 2015 poz. 2170 i z 2016 r. poz. 2433 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r. następującej treści:

Lp. Termin Temat sesji
1. m-c styczeń 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 r.
    2. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała za 2016r.
    3. Uchwalenie ramowego planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok
    4. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
2. m-c marzec 1. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2016 rok
    2. Informacja o działalności Stacji Caritas za 2016 rok
    3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny
    4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    5. Uchwalenie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
    6. Uchwalenie zmiany sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
    7. za 2016 r.
    8. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
3. Kwiecień 1. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja” w Białej
    2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
    3. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny
    4. Ocena zasobów pomocy społecznej
    5. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016r.
    6. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała
    7. uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
    8. Uchwalenie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
    9. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
4. m-c czerwiec 1. Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za ten okres
    2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2016 r.
    3. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Biała
    4. Zmiany nazewnictwa ulic
    5. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
5. m – c wrzesień 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
    2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za  rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
    3. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
6. m-c listopad 1. Problemy bezrobocia w gminie Biała
    2. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu , turystyki i rekreacji w Gminie Biała
    3. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała.
    4. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018r.
    5. Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
    6. w szkoły 8 letnie
    7. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
7. mc– c grudzień 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała oraz budżetu Gminy Biała na 2018 r.
    2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2018 r.
    3. Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok
    4. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

 

 

§ 2. Ramowy plan pracy będzie uzupełniany o tematy wynikające z potrzeb bieżących.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

 

PDF   Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r..pdf