Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”.
§ 2. Statut Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Biała do Stowarzyszenia, o którym mowa w §1 opłacone będą z budżetu Gminy Biała.
§ 4.  Do reprezentowania Gminy Biała w Stowarzyszeniu, o którym mowa w §1 deleguje się Burmistrza Białej.
§ 5.  Traci moc uchwała nr XII.111.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion Południowy".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”.pdf

PDFZalacznik1 XX.200.2016.pdf