Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943, zm. poz. 1954 i 1985 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8-mej do 13-tej.
§ 2. Wysokość opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki dzieci do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 3. Wysokość opłaty wskazanej w § 2 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, w wysokości i terminie wynikającym z tego przepisu.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) miesięcznie z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, niezależnie od opłaty za posiłki.
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
3. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 5. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dzieciw wieku od 2,5 do 5 roku życia uczęszczające do przedszkola i pochodzące z rodziny wielodzietnej.
2. Za rodzinę wielodzietną w rozumieniu ust. 1 uznaje się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci niepełnoletnich lub dzieci uczących się i nie pracujących do ukończenia 25 roku życia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Miejskim w Białej.
4. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Burmistrz Białej.

§ 6. Oplata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.
§ 7. Zakres realizowanych przez publiczne przedszkola świadczeń oraz odpłatności o których mowa w § 2 określa się w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, a dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXX.345.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1205).
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
 Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.pdf