Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

  

§ 1.  Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r..pdf