Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 11.750,00 zł
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000,00 zł 


2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.750,00 zł
a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.900,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.900,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.900,00zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.640,00 zł 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.260,00 zł 

b) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 800,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 800,00 zł
c) rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 50,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 50,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 11.750,00 zł
1) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł
a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł
2) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.750,00 zł
a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.900,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.900,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.900,00 zł
b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 800,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 800,00zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 800,00 zł 

c) rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 50,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 50,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50,00zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50,00 zł 


§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok.pdf