Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.), art. 211, art. 222 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 72.000,00 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 72.000,00 zł
a) rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 72.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 72.000,00 zł§ 2060 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci" o kwotę 72.000,00 zł2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 72.000,00 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 72.000,00 zł
a) rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 72.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 72.000,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 72.000,00 zł
§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetu 38.713.710,28 zł.
2) Plan przychodów budżetu 1.940.056,00 zł.
co daje razem kwotę 40.653.766,28 zł.


3) Plan wydatków budżetu 39.195.026,28 zł.
4) Plan rozchodów budżetu 1.458.740,00 zł.
co daje razem kwotę 40.653.766,28 zł.


§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
§ 5. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok.pdf