Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.u.2016r.,poz. 446,zm. 1579) 39 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2016 r.,poz. 2147,zm 2260 ) zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z zakończeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4, usytuowanym na działce 1093 m.18 o pow. 0,0343ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00029548/8 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale 1031/10000 części- wynikiem negatywnym, ustalam cenę wywoławczą w trzecim przetargu na kwotę 75 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf