Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała

Biała 2017.01.18

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA BIAŁEJ

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

 

przestrzennego miasta Biała

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej uchwały Nr XX.198.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała dla obszarów określonych na załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3 do uchwały, dostępnych także na stronie www.bip.biala.gmina.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski pisemne należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko