Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 30 stycznia 2017 r. na godz. 1200

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 rok.

 5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2016 rok

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogach
   i chodnikach powiatowych ;

  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego ;

  4. zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.;

  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

  7. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso;

  8. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. ;

  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok;

  10. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2017;

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie.

 

Przewodnicząca posiedzenia Komisji

Elżbieta Malik