Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2017 r.
1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.300,00 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.300,00 zł
a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.300,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.300,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.300,00 zł
1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.300,00 zł
a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.300,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.300,00zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.300,00 zł 


§ 2.  Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok.pdf