Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art.13 ust.1, art. 25 ust.1 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz.2147,zm. poz.2260 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia na okres 3 lat część działki gruntu położona w Białej stanowiącą mienie Gminy Biała.
§ 2. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, ustalam stawkę czynszu dzierżawnego dla działki wyszczególnionej w załączniku do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Burmistrz Białej

Edward Plicko