Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 02.02.2017 r.

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2. Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia 20.02.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48 – 210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. Plac Zamkowy 2 w Białej”.

Kwota wywoławcza – 500,00 zł brutto.

Kwota osiągnięta w przetargu nie podlega zwrotowi po ustaniu stosunku najmu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.